Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 -

1. Αι εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινούμεναι δηλώσεις δυνάμει της παρ.2 του άρθρ.35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας δέον να γνωστοποιούν:
α) Τα εδάφη δια τα οποία το ενδιαφερόμενον Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων, και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους οίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση εν αναμονή εμπεριστατωμένης εξετάσεως της καταστάσεως εις τα εν λόγω εδάφη.
2. Αι εις τα εδαφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις δέον όπως θεωρούνται ως αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται, εν όλω ή εν μέρει των, εν την προγενεστέραν του δήλωσιν διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει των εδαφ.β΄, γ΄ και δ΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος, καθ΄α χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ.11, ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης προγενεστέρας αυτού δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις καθωρισμένα εδάφη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.