Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 15 -

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ΄όσον η νέα Σύμβασις δεν ορίζει άλλως.
α) Η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγομένης αναθεώρησιν, επισύρει αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρου 11, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις.
β) Από της ενάρξεως της ισχύος της επαγομένης την αναθεώρησιν νέας Συμβάσεως, η παρούσα Σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Εν η περιπτώσει η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.