Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ...

Άρθρο 1 (Ρυθμίσεις για τρίτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 2 (Μοριοδότηση τριτέκνων οικογενειών στην εκπαίδευση και απασχόληση) - ...

Άρθρο 3 (Δικαιούχοι των ανωτέρω παροχών) - ...

Άρθρο 4 (Ιθαγένεια δικαιούχων των παροχών) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ...

Άρθρο 5 (Ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 6 (Αντικατάσταση του αρ. 1 Ν.1910/1944 για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 7 (Δράσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 8 (Απώλεια πολυτεκνικής ιδιότητας) - ...

Άρθρο 9 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πολυτεκνική ιδιότητα) - ...

Άρθρο 10 (Ετήσια Εκθεση Οργανώσεων Πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 11 (Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας-Ι.Κ.Δ.Ε.) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ...

Άρθρο 12 (Ρυθμίσεις για τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου) - ...

Άρθρο 13 (Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες-Ε.ΠΑ.-ΑμεΑ) - ...

Άρθρο 14 (Ισχύς προγενέστερων πράξεων από την έναρξη ισχύς του νόμου) - ...

Άρθρο 15 (Διοίκηση μονάδων κοινωνικής Φροντίδας) - ...

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού - ...

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) - ...

Άρθρο 19 (Ρυθμίσεις για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.)) - ...

Άρθρο 20 (Ισχύς νόμου) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

Άρθρο 12 (Ρυθμίσεις για τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου) -

1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') καταργείται.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των
πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου καταβάλλονται αφότου θα αποδώσουν ελεύθερη την οριζόντια
ιδιοκτησία όπου διαμένουν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να διατεθούν για τη
μετεγκατάσταση τους νέες κατοικίες.»

Άρθρο 13 (Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες-Ε.ΠΑ.-ΑμεΑ) -

Το άρθρο 10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με
Αναπηρίες» (Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Σκοποί του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ είναι:
α) Η συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων, σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα και διεθνώς.
β) Η προώθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής μέτρων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται
για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και
κοινωνική ζωή.
γ) Ο έλεγχος της εφαρμογής προδιαγραφών και προτύπων σχετικών με την πρόσβαση των ατόμων
με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την πληροφορική, την
εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό και
η υποβολή σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων στους αρμόδιους φορείς της κεντρικής
διοίκησης.
δ) Η υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη τεχνολογιών και βοηθημάτων που απευθύνονται σε
άτομα με αναπηρία.
ε) Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση πρακτικών και πρωτοβουλιών στο πεδίο της
κοινωνικής ένταξης των αναπήρων που αναπτύσσονται από Διεθνείς Οργανισμούς.
στ) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις δεσμευτικές δράσεις Διεθνών Οργανισμών.
ζ) Η δημιουργία και ανανέωση τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο,
τις πολιτικές και τις πρακτικές, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αφορούν τα ΑμεΑ στην
Ελλάδα και διεθνώς.
η) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΑμεΑ από τους φορείς της
κεντρικής διοίκησης.
θ) Η επιμέλεια κωδικοποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τα ΑμεΑ.
ι) Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και υποστηριζόμενης διαβίωσης, ιδιαίτερα των
ατόμων με νοητική υστέρηση, μέσω παροχής συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης προς
τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα.
3. Το Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ διαρθρώνεται διοικητικά ως εξής:
α) Δύο Συντονιστικά Γραφεία που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης,
αντίστοιχα.
β) Δεκαεπτά Περιφερειακά γραφεία, ένα στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτές
έχουν οριστεί με το άρθρο 1 του ν. 3329/2005.
4. Το Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
γ) Δύο επιστήμονες με ερευνητική εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας, οι
οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), ο οποίος
ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Σ.Α.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την
αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.Ε.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την
Π.Ο.Σ.ΓΚ.Α.ΜΕ.Α., μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο
εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον
αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ορίζεται η αμοιβή και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ.
του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ, καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε
συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.
5. Σε κάθε Συντονιστικό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με θητεία διάρκειας ίσης με αυτήν
του Δ.Σ., ένας Συντονιστής με τον αναπληρωτή του. Οι Συντονιστές συμμετέχουν κατά περίπτωση
στο Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με
θητεία διάρκειας ίσης με αυτήν του Δ.Σ., ένας Περιφερειακός Διευθυντής. Οι θέσεις των
Συντονιστών και των Περιφερειακών Διευθυντών είναι μερικής απασχόλησης και καταλαμβάνονται
από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, των ανθρωπιστικών, κοινωνικών,
οικονομικών και νομικών σπουδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των Συντονιστών και
των Περιφερειακών Διευθυντών.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την
άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη δι-
αχείριση, τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών,
την ίδρυση των συντονιστικών και περιφερειακών γραφείων και κάθε ζήτημα σχετικό με την
οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να
συνιστώνται μέχρι είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.»

Άρθρο 14 (Ισχύς προγενέστερων πράξεων από την έναρξη ισχύς του νόμου) -

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν
να ισχύουν οι πράξεις που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εκτός αν είναι αντίθετες
προς τις διατάξεις του.

Άρθρο 15 (Διοίκηση μονάδων κοινωνικής Φροντίδας) -

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε θέση Διοικητή ή Προέδρου Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να διορίζονται δημόσιοι
λειτουργοί ή υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή στελέχη φορέων
του δημόσιου τομέα ή τραπεζών, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., όπως και
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του
άρθρου 32 παρ. 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2194/1994
(ΦΕΚ 34 Α') και του άρθρου 4 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και
των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/ 1997 (ΦΕΚ 218 Α'), προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π.
των A.E.I, ή Ε.Π. των T.E.I, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για το διορισμό των ανωτέρω
λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, αποτελεί η συναίνεση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η
οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα (10) ημερών από
την πρωτοκόλληση του έγγραφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης
του ν. 3329/2005.
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας
του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού
ορισμού.»

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) -

Ο Ο.Γ.Α. παρακρατεί ποσό από το επίδομα που καταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες και πατέρες,
το οποίο αφορά τη συνδρομή τους προς το Σωματείο πολυτέκνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
και το αποδίδει ανά δίμηνο στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Εκ του
ποσού αυτού, η Α.Σ.Π.Ε. παρακρατεί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που αφορά τη
συνδρομή των οργανώσεων - μελών της προς αυτή, και αποδίδει το υπόλοιπο σε αυτές. Το ποσό
της παρακρατούμενης συνδρομής ανέρχεται σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά μηνιαίως για κάθε
μέλος - οικογένεια και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την απόδοση του ως άνω ποσού στην
Α.Σ.Π.Ε. και τις οργανώσεις - μέλη της. Απαγορεύεται ρητώς η εκ μέρους της Α.Σ.Π.Ε. και των
Σωματείων επιβολή και είσπραξη από τα μέλη τους - οικογένειες πολυτέκνων, τα οποία υπόκεινται
στην ως άνω παρακράτηση, οποιασδήποτε συνδρομής ή εισφοράς, τακτικής ή εκτάκτου, για
οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη ή μελλοντική (ενδεικτικά λόγω χορήγησης της πολυτεκνικής
ιδιότητας, έκδοσης πιστοποιητικών, διάθεσης αγαθών, έκδοσης περιοδικού, εφημερίδας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως). Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2007.

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού -

Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού
1. Συνιστάται συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού.
2. Το Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) προωθεί το δημόσιο διάλογο επί των βασικών ζητημάτων δημογραφικής πολιτικής,
β) υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί παντός θέματος δημογραφικής πολιτικής, που παραπέμπεται σε
αυτό από τους αρμόδιους Υπουργούς,
γ) εισηγείται μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης
δημογραφικής πολιτικής.
3. Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία.
Μέλη του Συμβουλίου είναι:
α) Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος.
β) Ένας εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
γ) Ένας αντιπρόσωπος κάθε κόμματος εκάστοτε εκπροσωπούμενου στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
δ) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.).
ε) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
στ) Ένας εκπρόσωπος τηςΈνωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).
ζ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
η) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
θ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
ι) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.).
ια) Τρεις ειδικοί επιστήμονες σε θέματα δημογραφικής πολιτικής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ)Ένας επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).
ιγ) Ένας εκπρόσωπος των συλλόγων τρίτεκνων οικογενειών.
ιδ)Ένας εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων.
ιε) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογενειών Ελλάδος.
4. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού δεν λαμβάνουν κανένα μισθό ή
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία συγκρότησης και
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) -

Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α') με το οποίο κυρώθηκε η σύσταση από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό του κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής:
«ζ) Η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων στο χώρο
της υγείας και την πραγματοποίηση ενεργειών συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του
Ιδρύματος.»
2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκειμένου το Ίδρυμα να
εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς του.»
3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά
τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή πρόσωπο που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από
το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη, τα οποία
είναι κατά προτίμηση πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στο χώρο της υγείας, και ένα αναπληρωματικό
μέλος διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ορίζεται τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
πρώτη συνεδρίαση του συγκροτείται σε σώμα. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ένα από τα μέλη που έχει
ορίσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 καταργείται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης,
για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση
συμπληρώνεται, για τα μέλη που έχουν οριστεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τα μέλη που
έχουν οριστεί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με απόφαση
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αποποίησης, κ.λπ. του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού
Γραμματέα και Ταμία, η αντικατάσταση γίνεται με βάση τους όρους της προηγούμενης παραγράφου
και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για το απομένον χρονικό διάστημα της
διανυόμενης τετραετούς θητείας του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του
παρόντος.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης κατά συνεδρίαση και εξόδων
κινήσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσα
μέλη είναι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται αντιμισθίας, το ύψος και η περιοδικότητα καταβολής
της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»
7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.»
8. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Χαράσσει τη γενική επιστημονική και λοιπή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.»
9. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Κοινωφελούς
Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και εγκρίνει τη λήψη των απαραίτητων, για την πραγματοποίηση
τους μέτρων, ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.»
10. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση δ', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «...ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
11. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση η', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
12. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση ι', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
13. Η περίπτωση ι' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή,
μπορεί να αναθέσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του,
οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, ειδικά, στη σχετική απόφαση του.»
14. Προστίθεται άρθρο 8α το οποίο έχει ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 8α
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα αυτοπροσώπως στις οικονομικές συναλλαγές του με κάθε τρίτο.
β) Συγκροτεί, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές από το
Επιστημονικό Προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή
γνωμοδοτήσεων για σοβαρά θέματα, που ανάγονται στη δραστηριότητα του Κοινωφελούς
Ιδρύματος.
γ) Υπογράφει, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών
προγραμμάτων και ερευνών, για την επίτευξη των σκοπών του Κοινωφελούς Ιδρύματος.
δ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη, που προβλέπεται, από τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος.»
15. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 12, προστίθεται δεύτερη περίοδος, η οποία
έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει και επιπρόσθετα προσόντα, συνυφασμένα με τις
ανάγκες και τα καθήκοντα της θέσης του, ως προαπαιτούμενα για την πρόσληψη του Γενικού
Διευθυντή.»
16. Στο άρθρο 13 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 3 η ακόλουθη περίοδος:
«Επιτρέπεται η μεταφορά νοσηλευτικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η
απασχόληση ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. στο Ίδρυμα, με όρους και διαδικασίες που αποφασίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προστίθεται η ακόλουθη φράση «..., ενώ
υποχρεούται να επικαιροποιείτο είδος και τον αριθμό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.»
18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση διάλυσης, για οποιονδήποτε λόγο, του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αυτό τίθεται υπό
εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο και το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται, εις ό,τι μεν αφορά τα
μέχρι το χρόνο ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εις ό,τι δε
αφορά τα κτηθέντα, μετά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περιουσιακά στοιχεία, το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο
Ελληνικό Δημόσιο κατά την αναλογία της συνολικής επιχορήγησης για όλο το διάστημα αυτό.»
19. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του Οργανισμού του Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» τροποποιούνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.»

Άρθρο 19 (Ρυθμίσεις για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.)) -

1. Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στους οποίους έχει
παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, και η
κατοικία αυτή ή το διαμέρισμα έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας σεισμού ή πυρκαγιάς ή πλημμύρας, ο
Οργανισμός με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να προβαίνει με δικές του δαπάνες σε επισκευές
των κατοικιών ή διαμερισμάτων αυτών, εφόσον οι βλάβες επήλθαν πριν από την αποπληρωμή του
καθορισμένου για τα ακίνητα αυτά τιμήματος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 20 (Ισχύς νόμου) -

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση
του ως νόμου του Κράτους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.