Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ...

Άρθρο 1 (Ρυθμίσεις για τρίτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 2 (Μοριοδότηση τριτέκνων οικογενειών στην εκπαίδευση και απασχόληση) - ...

Άρθρο 3 (Δικαιούχοι των ανωτέρω παροχών) - ...

Άρθρο 4 (Ιθαγένεια δικαιούχων των παροχών) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ...

Άρθρο 5 (Ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 6 (Αντικατάσταση του αρ. 1 Ν.1910/1944 για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 7 (Δράσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 8 (Απώλεια πολυτεκνικής ιδιότητας) - ...

Άρθρο 9 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πολυτεκνική ιδιότητα) - ...

Άρθρο 10 (Ετήσια Εκθεση Οργανώσεων Πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 11 (Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας-Ι.Κ.Δ.Ε.) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ...

Άρθρο 12 (Ρυθμίσεις για τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου) - ...

Άρθρο 13 (Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες-Ε.ΠΑ.-ΑμεΑ) - ...

Άρθρο 14 (Ισχύς προγενέστερων πράξεων από την έναρξη ισχύς του νόμου) - ...

Άρθρο 15 (Διοίκηση μονάδων κοινωνικής Φροντίδας) - ...

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού - ...

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) - ...

Άρθρο 19 (Ρυθμίσεις για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.)) - ...

Άρθρο 20 (Ισχύς νόμου) - ...

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) -

Ο Ο.Γ.Α. παρακρατεί ποσό από το επίδομα που καταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες και πατέρες,
το οποίο αφορά τη συνδρομή τους προς το Σωματείο πολυτέκνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
και το αποδίδει ανά δίμηνο στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Εκ του
ποσού αυτού, η Α.Σ.Π.Ε. παρακρατεί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που αφορά τη
συνδρομή των οργανώσεων - μελών της προς αυτή, και αποδίδει το υπόλοιπο σε αυτές. Το ποσό
της παρακρατούμενης συνδρομής ανέρχεται σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά μηνιαίως για κάθε
μέλος - οικογένεια και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την απόδοση του ως άνω ποσού στην
Α.Σ.Π.Ε. και τις οργανώσεις - μέλη της. Απαγορεύεται ρητώς η εκ μέρους της Α.Σ.Π.Ε. και των
Σωματείων επιβολή και είσπραξη από τα μέλη τους - οικογένειες πολυτέκνων, τα οποία υπόκεινται
στην ως άνω παρακράτηση, οποιασδήποτε συνδρομής ή εισφοράς, τακτικής ή εκτάκτου, για
οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη ή μελλοντική (ενδεικτικά λόγω χορήγησης της πολυτεκνικής
ιδιότητας, έκδοσης πιστοποιητικών, διάθεσης αγαθών, έκδοσης περιοδικού, εφημερίδας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως). Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2007.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.