Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ...

Άρθρο 1 (Ρυθμίσεις για τρίτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 2 (Μοριοδότηση τριτέκνων οικογενειών στην εκπαίδευση και απασχόληση) - ...

Άρθρο 3 (Δικαιούχοι των ανωτέρω παροχών) - ...

Άρθρο 4 (Ιθαγένεια δικαιούχων των παροχών) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ...

Άρθρο 5 (Ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 6 (Αντικατάσταση του αρ. 1 Ν.1910/1944 για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 7 (Δράσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 8 (Απώλεια πολυτεκνικής ιδιότητας) - ...

Άρθρο 9 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πολυτεκνική ιδιότητα) - ...

Άρθρο 10 (Ετήσια Εκθεση Οργανώσεων Πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 11 (Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας-Ι.Κ.Δ.Ε.) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ...

Άρθρο 12 (Ρυθμίσεις για τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου) - ...

Άρθρο 13 (Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες-Ε.ΠΑ.-ΑμεΑ) - ...

Άρθρο 14 (Ισχύς προγενέστερων πράξεων από την έναρξη ισχύς του νόμου) - ...

Άρθρο 15 (Διοίκηση μονάδων κοινωνικής Φροντίδας) - ...

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού - ...

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) - ...

Άρθρο 19 (Ρυθμίσεις για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.)) - ...

Άρθρο 20 (Ισχύς νόμου) - ...

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού -

Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού
1. Συνιστάται συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού.
2. Το Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) προωθεί το δημόσιο διάλογο επί των βασικών ζητημάτων δημογραφικής πολιτικής,
β) υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί παντός θέματος δημογραφικής πολιτικής, που παραπέμπεται σε
αυτό από τους αρμόδιους Υπουργούς,
γ) εισηγείται μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης
δημογραφικής πολιτικής.
3. Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία.
Μέλη του Συμβουλίου είναι:
α) Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος.
β) Ένας εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
γ) Ένας αντιπρόσωπος κάθε κόμματος εκάστοτε εκπροσωπούμενου στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
δ) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.).
ε) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
στ) Ένας εκπρόσωπος τηςΈνωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).
ζ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
η) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
θ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
ι) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.).
ια) Τρεις ειδικοί επιστήμονες σε θέματα δημογραφικής πολιτικής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ)Ένας επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).
ιγ) Ένας εκπρόσωπος των συλλόγων τρίτεκνων οικογενειών.
ιδ)Ένας εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων.
ιε) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογενειών Ελλάδος.
4. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού δεν λαμβάνουν κανένα μισθό ή
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία συγκρότησης και
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.