Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ...

Άρθρο 1 (Ρυθμίσεις για τρίτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 2 (Μοριοδότηση τριτέκνων οικογενειών στην εκπαίδευση και απασχόληση) - ...

Άρθρο 3 (Δικαιούχοι των ανωτέρω παροχών) - ...

Άρθρο 4 (Ιθαγένεια δικαιούχων των παροχών) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ...

Άρθρο 5 (Ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 6 (Αντικατάσταση του αρ. 1 Ν.1910/1944 για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 7 (Δράσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες) - ...

Άρθρο 8 (Απώλεια πολυτεκνικής ιδιότητας) - ...

Άρθρο 9 (Κωδικοποίηση διατάξεων για την πολυτεκνική ιδιότητα) - ...

Άρθρο 10 (Ετήσια Εκθεση Οργανώσεων Πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 11 (Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας-Ι.Κ.Δ.Ε.) - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ...

Άρθρο 12 (Ρυθμίσεις για τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου) - ...

Άρθρο 13 (Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες-Ε.ΠΑ.-ΑμεΑ) - ...

Άρθρο 14 (Ισχύς προγενέστερων πράξεων από την έναρξη ισχύς του νόμου) - ...

Άρθρο 15 (Διοίκηση μονάδων κοινωνικής Φροντίδας) - ...

Άρθρο 16 (Παρακρατήσεις στο επίδομα πολυτέκνων) - ...

Άρθρο 17 Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού - ...

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) - ...

Άρθρο 19 (Ρυθμίσεις για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Ο.Ε.Κ.)) - ...

Άρθρο 20 (Ισχύς νόμου) - ...

Άρθρο 18 (Ρυθμίσεις για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν) -

Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α') με το οποίο κυρώθηκε η σύσταση από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό του κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής:
«ζ) Η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων στο χώρο
της υγείας και την πραγματοποίηση ενεργειών συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του
Ιδρύματος.»
2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκειμένου το Ίδρυμα να
εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς του.»
3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά
τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή πρόσωπο που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από
το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη, τα οποία
είναι κατά προτίμηση πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στο χώρο της υγείας, και ένα αναπληρωματικό
μέλος διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ορίζεται τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
πρώτη συνεδρίαση του συγκροτείται σε σώμα. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ένα από τα μέλη που έχει
ορίσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 καταργείται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης,
για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση
συμπληρώνεται, για τα μέλη που έχουν οριστεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τα μέλη που
έχουν οριστεί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με απόφαση
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αποποίησης, κ.λπ. του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού
Γραμματέα και Ταμία, η αντικατάσταση γίνεται με βάση τους όρους της προηγούμενης παραγράφου
και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για το απομένον χρονικό διάστημα της
διανυόμενης τετραετούς θητείας του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του
παρόντος.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης κατά συνεδρίαση και εξόδων
κινήσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσα
μέλη είναι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται αντιμισθίας, το ύψος και η περιοδικότητα καταβολής
της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»
7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.»
8. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Χαράσσει τη γενική επιστημονική και λοιπή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.»
9. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Κοινωφελούς
Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και εγκρίνει τη λήψη των απαραίτητων, για την πραγματοποίηση
τους μέτρων, ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.»
10. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση δ', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «...ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
11. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση η', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
12. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση ι', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα
από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
13. Η περίπτωση ι' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή,
μπορεί να αναθέσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του,
οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, ειδικά, στη σχετική απόφαση του.»
14. Προστίθεται άρθρο 8α το οποίο έχει ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 8α
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα αυτοπροσώπως στις οικονομικές συναλλαγές του με κάθε τρίτο.
β) Συγκροτεί, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές από το
Επιστημονικό Προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή
γνωμοδοτήσεων για σοβαρά θέματα, που ανάγονται στη δραστηριότητα του Κοινωφελούς
Ιδρύματος.
γ) Υπογράφει, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών
προγραμμάτων και ερευνών, για την επίτευξη των σκοπών του Κοινωφελούς Ιδρύματος.
δ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη, που προβλέπεται, από τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος.»
15. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 12, προστίθεται δεύτερη περίοδος, η οποία
έχει ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει και επιπρόσθετα προσόντα, συνυφασμένα με τις
ανάγκες και τα καθήκοντα της θέσης του, ως προαπαιτούμενα για την πρόσληψη του Γενικού
Διευθυντή.»
16. Στο άρθρο 13 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 3 η ακόλουθη περίοδος:
«Επιτρέπεται η μεταφορά νοσηλευτικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η
απασχόληση ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. στο Ίδρυμα, με όρους και διαδικασίες που αποφασίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προστίθεται η ακόλουθη φράση «..., ενώ
υποχρεούται να επικαιροποιείτο είδος και τον αριθμό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.»
18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση διάλυσης, για οποιονδήποτε λόγο, του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αυτό τίθεται υπό
εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο και το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται, εις ό,τι μεν αφορά τα
μέχρι το χρόνο ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εις ό,τι δε
αφορά τα κτηθέντα, μετά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περιουσιακά στοιχεία, το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο
Ελληνικό Δημόσιο κατά την αναλογία της συνολικής επιχορήγησης για όλο το διάστημα αυτό.»
19. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του Οργανισμού του Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» τροποποιούνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.