Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγ...

Άρθρο 5 - Πρόσβαση στην απασχόληση Συνθ...

Άρθρο 6 - Επαγγελματικός προσανατολισμ...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών...

Άρθρο 8 - Επαγγελματική εξέλιξη...

Άρθρο 9 - Λύση της σχέσεως εργασίας και ...

Άρθρο 10 - Συμμετοχή σε σωματεία και ενώ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και πα...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 13 - Φορέας παρακολούθησης της εφα...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιώ...

Άρθρο 16 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 17 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Περιοδική ενημέρωση της Επιτρ...

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 21 - (Προσθήκη τρίτης παράγραφου σ...

Άρθρο 22 - (Αναλογική εφαρμογή 7,9 ν. 1483/1984 ...

Άρθρο 23 - (Περί εγκαταστάσεων Ολυμπιακο...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών

1. Ανδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αμοιβή» νοούνται οι πάσης φύσεως μισθοί και
αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από κάθε πηγή, σε χρήματα ή σε
είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, εξαιτίας ή και με αφορμή την απασχόληση του τελευταίου.
3. α) Όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, το
σύστημα αυτό πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες και να
επιβάλλεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο.
β) Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού που συνδέονται
με τη μισθολογική εξέλιξη του, πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να μην
επιτρέπεται διάκριση λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.
4. Το εδάφιο δ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 527 της 24/26.11.1984 (ΦΕΚ 184 Α), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Αν η επιμέλεια των παιδιών έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτο πρόσωπο, το επίδομα κατα-
βάλλεται στο τρίτο αυτό πρόσωπο, έστω και αν δεν εργάζεται.»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.