Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - (Αποζημίωση απρόθεσμης καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου)

1.1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών

10 έτη συμπλ. 6 μηνών

11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών

13 έτη συμπλ. 9 μηνών

14 έτη συμπλ. 10 μηνών

15 έτη συμπλ. 11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α' 98) εξακολουθεί να ισχύει.
2. Ως τακτικοί αποδοχαί υπαλλήλου θεωρούνται ο μισθός, ως και πάσα άλλη παροχή, εφόσον δίδεται αντί μισθού, οίον παροχαί εις είδος, προμήθεια κλπ. Ποσοστά επί κερδών η εισπράξεων, ή άλλης φύσεως συμμετοχή εις επιχείρησιν, εφόσον χορηγούνται αναξαρτήτως κανονικής αμοιβής της εργασίας, δεν θεωρούνται τακτικαί αποδοχαί, πλήν εναντίας συμφωνίας η εθίμου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.