Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγ...

Άρθρο 5 - Πρόσβαση στην απασχόληση Συνθ...

Άρθρο 6 - Επαγγελματικός προσανατολισμ...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών...

Άρθρο 8 - Επαγγελματική εξέλιξη...

Άρθρο 9 - Λύση της σχέσεως εργασίας και ...

Άρθρο 10 - Συμμετοχή σε σωματεία και ενώ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και πα...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 13 - Φορέας παρακολούθησης της εφα...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιώ...

Άρθρο 16 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 17 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Περιοδική ενημέρωση της Επιτρ...

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 21 - (Προσθήκη τρίτης παράγραφου σ...

Άρθρο 22 - (Αναλογική εφαρμογή 7,9 ν. 1483/1984 ...

Άρθρο 23 - (Περί εγκαταστάσεων Ολυμπιακο...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για το περιεχόμενο του πα-
ρόντος νόμου και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του και για την εξασφάλιση της
αρχής της ισότητας αμοιβής και ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ενημέρωση αυτή,
που γίνεται είτε εγγράφως, σε πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στην επιχείρηση, είτε προφορικά
είτε με διανομή εντύπων στους χώρους εργασίας, εκτός του χρόνου απασχόλησης, ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο.
3. Οι εργοδότες οφείλουν να προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας με
τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό. Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να παρέχουν τακτικά τις
κατάλληλες πληροφορίες στους εργαζόμενους, στους εκπροσώπους τους και στους αρμόδιους φορείς
των άρθρων 13 και 15 του παρόντος νόμου, όταν αυτές τους ζητούνται. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν στοιχεία για την αναλογία ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης
του φορέα απασχόλησης, καθώς και για τα μέτρα που ενδεχομένως, προτίθενται να λάβουν για τη
βελτίωση της κατάστασης, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούνται να
παρέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργαζομένους, ατομικά, κάθε πληροφορία και
στοιχείο που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.