Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγ...

Άρθρο 5 - Πρόσβαση στην απασχόληση Συνθ...

Άρθρο 6 - Επαγγελματικός προσανατολισμ...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών...

Άρθρο 8 - Επαγγελματική εξέλιξη...

Άρθρο 9 - Λύση της σχέσεως εργασίας και ...

Άρθρο 10 - Συμμετοχή σε σωματεία και ενώ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και πα...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 13 - Φορέας παρακολούθησης της εφα...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιώ...

Άρθρο 16 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 17 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Περιοδική ενημέρωση της Επιτρ...

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 21 - (Προσθήκη τρίτης παράγραφου σ...

Άρθρο 22 - (Αναλογική εφαρμογή 7,9 ν. 1483/1984 ...

Άρθρο 23 - (Περί εγκαταστάσεων Ολυμπιακο...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία

1. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
ακόμη και αν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει
δικαίωμα δικαστικής προστασίας, καθώς και δικαίωμα διοικητικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαμεσολάβησης από τον φορέα του άρθρου 13 του
παρόντος νόμου, για την πραγμάτωση των εκ του παρόντος νόμου υποχρεώσεων. Η άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών δεν θίγει τις προβλεπόμενες προθεσμίες δικαστικής και διοικητικής προσφυγής.
2. Συνδικαλιστικά σωματεία, άλλα νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, που έχουν συναφές
έννομο συμφέρον, βάσει του σκοπού τους, μπορούν, με τη συναίνεση του θιγομένου από παραβίαση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά τον παρόντα νόμο, να ασκούν στο όνομα
του προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή ανεξάρτητων αρχών, ως και να παρεμβαίνουν
προς υπεράσπιση του. Επίσης, μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση υπέρ αυτού ενώπιον των
δικαστηρίων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.