Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγ...

Άρθρο 5 - Πρόσβαση στην απασχόληση Συνθ...

Άρθρο 6 - Επαγγελματικός προσανατολισμ...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών...

Άρθρο 8 - Επαγγελματική εξέλιξη...

Άρθρο 9 - Λύση της σχέσεως εργασίας και ...

Άρθρο 10 - Συμμετοχή σε σωματεία και ενώ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και πα...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 13 - Φορέας παρακολούθησης της εφα...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιώ...

Άρθρο 16 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 17 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Περιοδική ενημέρωση της Επιτρ...

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 21 - (Προσθήκη τρίτης παράγραφου σ...

Άρθρο 22 - (Αναλογική εφαρμογή 7,9 ν. 1483/1984 ...

Άρθρο 23 - (Περί εγκαταστάσεων Ολυμπιακο...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας

1. Το Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συγκροτείται:
α) από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως
Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή
Εργασίας,
β) από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τον αναπληρωτή του,
γ) από έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, με τον αναπληρωτή του,
δ) από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του, όπως υποδεικνύεται από τους
φορείς τους και
ε) από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του, όπως υποδεικνύεται από τους φορείς
τους.
Εισηγητής είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας, Τμήμα
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Τα μέλη του Τμήματος, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας του ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Η λειτουργία του Τμήματος, η απαρτία και η θητεία των μελών διέπονται από τις διατάξεις που
ισχύουν για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ν. 3239/1955, όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ.
184/1969 (ΦΕΚ 85 Α’) και π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α’)).
3. Το Τμήμα γνωμοδοτεί για σχέδια νόμων, διοικητικών πράξεων και γενικά για θέματα που
αναφέρονται στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, εφόσον
παραπέμπονται σε αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.