Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3488/2006 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Πεδίο Εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Ορισμοί...

Άρθρο 4 - Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγ...

Άρθρο 5 - Πρόσβαση στην απασχόληση Συνθ...

Άρθρο 6 - Επαγγελματικός προσανατολισμ...

Άρθρο 7 - Ισότητα αμοιβών...

Άρθρο 8 - Επαγγελματική εξέλιξη...

Άρθρο 9 - Λύση της σχέσεως εργασίας και ...

Άρθρο 10 - Συμμετοχή σε σωματεία και ενώ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πληροφόρησης και πα...

Άρθρο 12 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 13 - Φορέας παρακολούθησης της εφα...

Άρθρο 14 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιώ...

Άρθρο 16 - Διοικητικές και ποινικές κυρώ...

Άρθρο 17 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 18 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 19 - Περιοδική ενημέρωση της Επιτρ...

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 21 - (Προσθήκη τρίτης παράγραφου σ...

Άρθρο 22 - (Αναλογική εφαρμογή 7,9 ν. 1483/1984 ...

Άρθρο 23 - (Περί εγκαταστάσεων Ολυμπιακο...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 15 - Θέματα αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

1. Τμήμα Ισότητας των Φύλων
Στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας ανήκουν:
α. η επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στην
ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση.
β. η παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των διαιτητικών αποφάσεων, των
εσωτερικών κανονισμών προσωπικού και των εν γένει πρακτικών στο χώρο εργασίας ως προς την
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και την υιοθέτηση θετικών δράσεων
στο πλαίσιο αυτής. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Υπηρεσία
συμπεριλαμβανομένων του Σ.ΕΠ.Ε. και του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), οι
οποίες υποχρεούνται να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα σχετικά στοιχεία, λαμβάνει δε υπ’ όψιν σχετικές
απόψεις, πληροφορίες ή στοιχεία των κοινωνικών εταίρων.
γ. η συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων για τη θέση των εργαζομένων και των δύο φύλων
στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της εφαρμογής ειδικών θετικών μέτρων για την προώθηση της
ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα και την εξάλειψη των ανισοτήτων στις εργασιακές σχέσει.
δ. η ενημέρωση σχετικά με τις «καλές πρακτικές» στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος. Για το
σκοπό αυτόν, ζητούνται σχετικές πληροφορίες και στοιχεία από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες
Αρχές, Διαχειριστικές Αρχές κοινοτικών και άλλων πόρων ή από άλλον αρμόδιο φορέα.
ε. η ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, σχετικά
με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις.
Εκπρόσωπος του Τμήματος Ισότητας των Φύλων μετέχει στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς
επιτροπές και ομάδες εργασίας, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του.
2. Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης
Το β’ εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης έχει ως έργο την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλη-
σης, κοινωνικής ασφάλισης και ισότητας των φύλων και την κατάρτιση μελετών και εκθέσεων για τα
θέματα αυτά και γενικώς την επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση του έργου του.»
3. Γραφεία Ισότητας των Φύλων
Στα Γραφεία Ισότητας των Φύλων που λειτουργούν στα Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
προστίθενται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) η ενημέρωση και η συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου
β) η ενημέρωση του Τμήματος Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για θέματα του παρόντος νόμου
γ) η συνεργασία με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τον Συνήγορο του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας, για την ενημέρωση και για την εφαρμογή από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας των
ρυθμίσεων του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.