Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία

1. Η ασθένεια ή η αναπηρία των προσώπων του άρθρου 2 αποδεικνύεται με πρόσφατη
ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος (νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας), η οποία θεωρείται από το
διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος, ή γνωμάτευση γιατρού του
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.
2. Το ετήσιο εισόδημα των εξαρτώμενων μελών της περίπτωσης δ του προηγούμενου
άρθρου, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση α) της οικονομικής εφορίας που υπάγονται αυτά
τα μέλη ή β) του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται η επιδοτούνται ή γ)
της αρμόδιας αρχής σε περίπτωση που είναι άπορα. Η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στο
εισόδημα του προηγούμενου έτους, ισχύει για το ημερολογιακό έτος έκδοσής της και
προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο στον εργοδότη του, όταν ζητήσει την
άδεια του άρθρου 7 του νόμου αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.