Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής

1. Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει
συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια
ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις
ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό (3 1/2) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς
αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό (3 1/2) μήνες για κάθε γονέα
και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην
επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους απασχολούμενους στο
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, που γίνεται εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος για
λήψη γονικής άδειας ανατροφής, είναι άκυρη.
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 Ν.2640/1998 ( ΦΕΚ Α΄ 206)]
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 το έχουν και εργαζόμενοι που έχουν υιοθετήσει παιδί. 3.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παιδιών, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για
το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί
μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. 4. Αν και οι δύο
γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου,
αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση
αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάμου τη γονική
άδεια και μέχρι 6 μήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
5. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής ο εργαζόμενος δικαιούται να επανέλθει στην
εργασία του, στην ίδια ή σε παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι
κατώτερη από αυτήν που είχε πριν λάβει τη γονική άδεια ανατροφής. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά
το άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 193/1988 (Α 84): «Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.
1483/1984 στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., όπου στο νόμο αναφέρεται επιχείρηση
ή εκμετάλλευση, νοείται το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων ή αποκεντρωμένων
υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού ή Διεύθυνση Προσωπικού
κατά περίπτωση και που απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) άτομα, με οποιαδήποτε
σχέση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.