Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - (Έκτακτη καταγγελία εργοδότη-ποινικό αδίκημα)

Δύναται ο εργοδότης να καταγγείλη την σύμβασιν άνευ τηρήσεως προθεσμίας τινός, εάν
εναντίον του υπαλλήλου υπεβλήθη μήνυσις δι' αξιόποινον πράξιν διαπραχθείσαν εν τη
εξασκήσει της υπηρεσίας του ή απηγγέλθη κατ' αυτού κατηγορία δι' αδίκημα εν γένει, φέρον
χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος.
2. Υπάλληλος απαλλαγείς δια βουλεύματος ή δικαστικής αποφάσεως των ως άνω
κατηγοριών δικαιούται να ζητήση την κατά το άρθρον 3 αποζημίωσιν.
3. Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας
ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν
θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού.
Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα ένα μήνα δι' υπαλλήλους
υπηρετούντας μέχρι τεσσάρων ετών, τρεις μήνας δι' υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των
τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών, τέσσαρας μήνας δι'υπαλλήλους
υπηρετούντας πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε ετών, και έξ μήνας
δια τους υπηρετούντας επί χρόνον ανωτέρον των δέκα πέντε ετών» .
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4558/1930)]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.