Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - (Μεταβολή προσώπου εργοδότη της επιχείρησης)

1. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει
την εφαρμογήν των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Εν περιπτώσει πτωχεύσεως της επιχειρήσεως, ο εκμισθωτής εργασίας λαμβάνει την ήν εκ
του νόμου τούτου δικαιούται πλήρη αποζημίωσιν, κατατασσόμενος μεταξύ των εν άρθροις
940 και 991 ΚΠολΔ προνομιακών δανειστών και κατά την εν αυτοίς σειράν. Κατά τον αυτόν
τρόπον ικανοποιείται και υφισταμένη περί τοιαύτης αποζημιώσεως απαίτησις και εις
περίπτωσιν αναγκαστικής εκτελέσεως καθ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του
εργοδότου.
[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3252/1955)]
Υπάλληλος απολυόμενος ένεκα διακοπής της εργασίας, λόγω πυρκαϊάς ή άλλου
περιστατικού ανωτέρας βίας, καθ' ών τυγχάνει ησφαλισμένος ο εργοδότης, δικαιούται εις τα
2/3 της κατά το άρθρον 3 εδάφιον πρώτον αποζημιώσεως.
[Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4558/1930]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.