Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα, ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού
μπορεί να επεκτείνονται σταδιακά, προσαρμοζόμενες ανάλογα, στο δημόσιο, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλους Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε άλλους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου
Συμβουλίου Εργασίας, μπορεί:
α) Να αυξάνονται τα χρονικά διαστήματα απουσίας των εργαζομένων με οικογενειακές
υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5. στο άρθρο 7 και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 9, καθώς και το ποσοστό των δικαιούχων της παρ. 1 του άρθρου
5.
β) Να επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 12 σε επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερα άτομα από όσα προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
γ) Να καθορίζονται ειδικότερα, να διευρύνονται ή να περιορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία
που προβλέπονται στις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζονται ο φορέας που θα καλύπτει τις δαπάνες ανέγερσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων για τη στέγαση του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, οι δαπάνες λειτουργίας του,
το κτιριολογικό πρόγραμμα και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η οργάνωση του
βρεφοπαιδοκομικού σταθμού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.