Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων

Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν: 1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ.
31239/19.4.1984 «χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δημοσιογράφους των
εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ», που δημοσιεύτηκε στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 302/τ.Β./15.5.1984 και της οποίας το κείμενο έχει ως
εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ/τος 2961/54 «περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας». 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/69
«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού».
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από δέκα οκτώ χιλιάδες
(18.000) δρχ. σε καθένα από τους δημοσιογράφους των εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»λόγω των γιορτών του Πάσχα.
Η παρούσα απόφαση θα επικυρωθεί με νομοθετική διάταξη.
Η αξίωση της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης παραγράφεται μετά τριάντα (30) ημέρες από
της κοινοποιήσεως της απόφασης αυτής στην αρμόδια για την επιδότηση Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»
2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ. 31242/19.4.1984 «χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στους μισθωτούς των εφημερίδων «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και «ΓΝΩΜΗ», που
δεν υπάγονται στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβέρνησης αριθ. 302 τ.Β/ 15.5.1984 και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ/τος 2961/1954 «περί συστάσεως
Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 212/1969 «περί Οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού».
3. Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν ειδικοί λόγοι».
Αποφασίζουμε:
1 Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ. 31205/18.4.84 απόφασής μας για χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης στους μισθωτούς των εφημερίδων «ΓΝΩΜΗ»και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ»και
ορίζουμε όπως της χορηγούμενης με την απόφαση αυτή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των
(18.000) δρχ. δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί των εν λόγω εφημερίδων, ανεξάρτητα αν
υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 2. Η αξίωση της παραπάνω
οικονομικής ενίσχυσης παραγράφεται μετά τριάντα (30) μέρες από της κοινοποιήσεως της
απόφασης αυτής στην αρμόδια για την επιδότηση υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, θα επικυρωθεί δε με νομοθετική διάταξη.
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.