Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.1483/1984 Προστασία εργαζομένων με οικογένεια

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Εξαρτώμενα μέλη...

Άρθρο 3 - Αποδεικτικά στοιχεία...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάκρισης...

Άρθρο 5 - Γονική άδεια ανατροφής...

Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα...

Άρθρο 7 - Άδεια απουσίας για ασθένει...

Άρθρο 8 - Μειωμένο ωράριο...

Άρθρο 9 - Άδειες απουσίας...

Άρθρο 10 - Δικαίωμα για πλήρη απασχόλ...

Άρθρο 11 - Προγραμματισμός αδειών...

Άρθρο 12 - Βρεφονηπιακοί σταθμοί...

Άρθρο 13 - Χρόνος απουσίας...

Άρθρο 14 - Λύση σχέσης εργασίας...

Άρθρο 15 - Προστασία μητρότητας...

Άρθρο 16 - Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις...

Άρθρο 17 - Διοικητικές κυρώσεις...

Άρθρο 18 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ...

Άρθρο 19 - Οικονομική ενίσχυση Εργατο...

Άρθρο 20 - Εισφορές για τους σκοπούς τ...

Άρθρο 21 - Αποποινικοποίηση απεργίας...

Άρθρο 22 - Χρονικά όρια λειτουργίας φ...

Άρθρο 23 - Επέκταση επιδόματος παιδιώ...

Άρθρο 24 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 26 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 27 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 25 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Κυρώνεται και ισχύει από 28.1.1983 η με αριθ. 7/1983 απόφαση του Πρωτοβάθμιου
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών που κηρύχτηκε εκτελεστή με την αριθ. 15590
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης αριθ. 488 τεύχος Βύ της 14.5.1984.
Το διατακτικό της αρ. 7/1983 απόφασης που αφορά τις Τράπεζες:
1) ΑLGΕΜΕΝΕ ΒΑΝΚ NΕDERLAND N.V.,
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRΙΚΑ Ν.Τ. και S.Α.,
3) ΤΗΕ CΗΑSΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ Ν.Α.,
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ,
5) WILLIAMS ΑΝD CLΥΝ'S ΒΑΝΚ LΤD,
6) ΝΑΤΙΟΝΑΙ WESΤΜΙΝSΤΕR ΒΑΝΚ LTD,
7) GRINDLAYS ΒΑΝΚ LIΜΙTED,
8) CREDIT CΟΜΜΕRCIAL DΕ FRANCE,
9) ΒΑΝΚ ΟF ΝΟVΑ SCOTIA,
10) CITIBANK Ν.Α.
έχει ως εξής:
1. Οι Τράπεζες
1) ΑLGΕΜΕΝΕ,
2) ΒΑΝΚ ΟF ΑΜΕRICA,
3) CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ,
4) CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL ΒΑΝΚ,
5) WILLIAMS ΑΝD GLYN'S,
6) WESTMINSTER,
7) GRINDLAYS,
8) CCF,
9) ΝΟVΑ SCOTIA,
10) CΙΤΙ ΒΑΝΚ
υποχρεούνται να καταβάλουν απ' ευθείας στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ κάθε μήνα ποσοστό 4% επί των
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού τους.
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τις 28 Ιανουαρίου 1983».
2. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε και εφαρμόζεται για όλες τις Τράπεζες (Ελληνικές και
Ξένες) που λειτουργούν στην Ελλάδα η από 17 Μαΐου 1984 Ειδική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας που αφορά το προσωπικό των Τραπεζών που υπογράφηκε παρουσία του
Υπουργού Εργασίας και η οποία με την αριθμ. 15474/1984 απόφαση του ίδιου Υπουργού
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθ. 356 τ. δεύτερο 5.6.1984 .
3. Επεκτείνεται και εφαρμόζεται στο προσωπικό όλων των τραπεζών (Ελληνικών και Ξένων)
που λειτουργούν στην Ελλάδα η από 4 Αυγούστου 1982 ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
«περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Τραπεζών που κυρώθηκε με το
άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 τ. Α/14 4.1983).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.