Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - (Ακυρότητα αντίθετης συμφωνίας για την καταγγελία σύμβασης εργασίας)

1. Είναι άκυρος οιαδήποτε σύμβασις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, πλην αν είναι μάλλον
ευνοϊκή δια τον υπάλληλον. Το αυτό ισχύει και περί εθίμου.
2.Η αληθής έννοια της προηγουμένης παραγράφου είναι, ότι οιαδήποτε σύμβασις,
συναπτομένη προ ή μετά την λύσιν της μισθώσεως εργασίας, είναι αυτοδικαίως άκυρος, πλην
αν αύτη περιέχη αναγνώρισιν ή εξόφλησιν ειδικώς των εκ του νόμου τούτου αξιώσεων του
υπαλλήλου ή είναι μάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον.
[Η άνω παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 11 του Α.Ν. 547/1937]
3. Αι διατάξεις του νόμου τούτου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί συμβάσεων εργασίας με
ωρισμένην χρονικήν διάρκειαν εάν ο καθορισμός της διαρκείας ταύτης δεν δικαιολογήται εκ
της φύσεως της συμβάσεως, αλλ' ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγησιν των περί
υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως μετατάξεων του παρόντος νόμου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.