Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - (Μη εφαρμογή του νόμου σε συμβάσεις εργασίας με το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα)

Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογήν επί υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
ούτε αφορά υπαλλήλους επιχειρήσεων, δι ους έχει ληφθή ειδική μέριμνα δια νόμων ή
κανονισμών εγκεκριμένων υπό του Κράτους. Δεν υπάγονται ωσαύτως εις τας διατάξεις του
παρόντος, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή και ιδιωτικών επιχειρήσεων,
εφόσον έχει ληφθή δια τας εν λόγω περιπτώσεις ειδική μέριμνα δια κανονισμών, παρεχόντων
τουλάχιστον ίσην προστασίαν προς την του παρόντος Νόμου.
[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4558/1930]
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.