Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - (Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα)

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
δύναται να παρατείνεται η οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27381
1999 ημερομηνία λήξης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
2. Η παρ. 4 εδάφιο τρίτο του άρθρου 2 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ/296/Τεύχος
Α'/4.12.2002) τροποποιείται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται
οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος
και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.»
3. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του οικείου οργάνου,
επιτρέπεται η απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και άλλων δημοσίων
υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού κατά το διάστημα της
κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, δημοσίων
υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, μόνο στην περίπτωση
που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία των προαναφερόμενων
κατηγοριών υπαλλήλων και δεν είναι εφικτή η μετακίνηση τους εντός της ίδιας
υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές. Η έδρα των υπηρεσιών,
στις οποίες θα αποσπασθούν, δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10)
χιλιόμετρα από την έδρα του φορέα όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.
4.α. Μέχρι την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α'/1996), οι Ελεγκτές - Ιατροί
του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'/11.4.1991), καθώς και οι Μηχανικοί
του Δημοσίου, στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας, προβαίνουν στη γραπτή
εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων των χώρων εργασίας για τις υπαλλήλους,
κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 176/ 1997 (ΦΕΚ 150
Α/15.7.1997).
β. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται πρόσθετη αποζημίωση για τους
Ελεγκτές - Ιατρούς και Μηχανικούς.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111
Α') μετά τη φράση «11. Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή
διορισμού....» προστίθεται η φράση «τακτικού προσωπικού».
6. Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,
αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.