Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Ιατρικές εξετάσεις

1. Οι ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων ενεργούνται δωρεάν και περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις, καθώς και
κάθε ειδικότερη εξέταση κατά την κρίση του αρμόδιου γιατρού για την έκδοση της ιατρικής πιστοποίησης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.),
καθορίζονται ειδικές ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για ορισμένες εργασίες ή ομάδα εργασιών.
3. Οι ιατρικές εξετάσεις ενεργούνται:
α) κάθε δώδεκα μήνες μέχρι να συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας των ανηλίκων,
β) σε χρονικά διαστήματα μικρότερα από το δωδεκάμηνο, κατά την κρίση γιατρού ή της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας,
γ) σε περίπτωση αλλαγής εργασίας ή ομάδας εργασιών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.