Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 18 - Ποινικές διοικητικές κυρώσεις

1. Ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν από δόλο ή από αμέλεια τις διατάξεις του νόμου
αυτού και των αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, τιμωρούνται, αν από άλλη ποινική
διάταξη δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, σύμφωνα με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
2. Με κράτηση ή πρόστιμο τιμωρείται και εκείνος που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, όταν επιτρέπει σε
αυτόν να ασχολείται κατά παράβασιν των άρθρων 2, 3, 5 και 8 του νόμου αυτού.
3. Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις της παραγράφου 1, ο εργοδότης ή οι εκπρόσωποί του, που
παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, τιμωρούνται με πρόστιμο τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες
χιλιάδες δραχμές. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας. Οι διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν.δ. 2656/1953, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 763/1970 (ΦΕΚ 283),
εφαρμόζονται και για το πιο πάνω πρόστιμο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της
προηγούμενης παραγράφου.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.