Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Aρθρο 19 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όλους τους ανηλίκους που θα απασχοληθούν για πρώτη
φορά μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
2. Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τότε που θα λήξει ο αναγραφόμενος σε αυτά χρόνος.
3. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 1 ημερήσια απασχόληση, για τους μαθητές των Σχολών
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ισχύει από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 1989-1990.
4. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με κοινή πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής
Ναυτιλίας, εναρμονίζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την ναυτική εργασία με τις διατάξεις του νόμου
αυτού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.