Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - (Επέκταση αποτελεσμάτων νόμου με β.δ. και στους εργατοτεχνίτες και οικιακούς υπαλλήλους)

1. Δια βασ. διατάγματος δύνανται να ορισθώσι αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος
νόμου.
2. Δια βασ. διατάγματος επίσης, εκδοθησομένου το βραδύτερον εντός 4 μηνών από της
ισχύος του παρόντος νόμου μετά γνωμοδότησιν του γνωμοδοτικού συμβουλίου Εργασίας,
επεκταθήσεται η εκ του νόμου τούτου υποχρέωσις καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και
επί τεχνιτών, υπηρετών και εργατών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταλλευτικών η
χειροτεχνικών επιχειρήσεων, ως και επί πάσης φύσεως υπηρετών ή ιδιωτικών υπαλλήλων
κατ' οίκον προσλαμβναομένων. Δια του αυτού βασ. διατάγματος θέλουσι καθορισθή
λεπτομερέστερον αι ως άνω κατηγορίαι των προσώπων, εφ' ών θέλει επεκταθή η προς
καταγγελίαν της συμβάσεως υποχρέωσις, ως και αι κατά κατηγορίας προθεσμίαι αυτής και
πάσα άλλη λεπτομέρεια.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.