Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Μέλη του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (εφεξής Οργανισμός) συγκροτείται όπως ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες
διατάξεις» και του παρόντος.
2. Οι φορείς που προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 1 του άνω νόμου υποδεικνύουν ανά ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό μέλος, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, εφαρμοζόμενης
τελικά της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 4346/64 «περί οργανώσεως υπηρεσιών προστασίας
κ.λπ.».
3. Αναπληρωματικό μέλος ορίζεται και για το πρόσωπο της περίπτωσης του άρθρου 17 παρ. 1 του
αυτού Ν. 1876/90.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.