Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Ειδική διαδικασία ορισμού μέλους

από τους αρμόδιους φορείς και πριν από τη συγκρότησή τους σε σώμα, με την απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, καλούνται από τον Υπουργό Εργασίας να συνέλθουν σε ορισμένο χρόνο και τόπο για να
ορίσουν το πρόσωπο που θα καταστεί μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτωσης ζ' του άρθρου 17
παρ. 1.
2. Τα μέλη που έχουν υποδειχθεί συνέρχονται και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο της
ειδικής αυτής συνέλευσης.
3. Η ειδική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη από αυτά που
έχουν υποδειχθεί και αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν
αποβούν άκαρπες δύο ψηφοφορίες, τότε αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία.
4. Χρέη γραμματέα της ειδικής συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, οριζόμενος
προς τούτο από τον Υπουργό Εργασίας.
5. Για τα πεπραγμένα της ειδικής συνέλευσης συντάσσεται πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί από τον
πρόεδρο και τον γραμματέα, υποβάλλεται στον Υπουργό Εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.