Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ,
οριζομένου και του Προέδρου με τον αναπληρωτή του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει και με ελλιπή συγκρότηση, μέχρι τρεις μήνες, σε περίπτωση κατά
την οποία μέλος του πεθάνει ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Καλούνται όμως πάντοτε τα
αναπληρωματικά μέλη να παρουσιαστούν. Πάντοτε όμως πρέπει να λοιπά μέλη του Δ.Σ. να επαρκούν
ώστε να υπάρχει απαρτία κατά τη συνεδρία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.