Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Ορισμός γραμματέα του Δ.Σ.

1. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του,
από τον πρόεδρό του.
2. Προσωρινά, μπορεί να ορισθεί ως γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, με την
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.