Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση στην οποία αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
2. Την πρόσκληση υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
3. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με τηλεγράφημα ή τηλεφώνημα. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
έγγραφη μνεία σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο σημειώνεται και η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του
υπαλλήλου που ενήργησε την πρόσκληση.
4. Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν έχουν καθορισθεί τακτές ημέρες συνεδρίασης γνωστές στα μέλη,
όταν ορισμένο μέλος έχει δηλώσει προηγούμενα ότι κωλύεται ή όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία
συμμετοχής του/
5. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα τακτικά, όσο και στα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.