Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Απαρτία και ψηφοφορία

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου
συνολικού αριθμού των μελών του.
2. Το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
3. Όταν έχουν διατυπωθεί πλείονες γνώμες, ένεκα των οποίων είναι αδύνατη η λήψη απόφαση, η
ασθενέστερη ή οι ασθενέστερες μερίδες οφείλουν να συνταχθούν προς μια από τις επικρατέστερες.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.
5. Η άρνηση ψήφου ή αποχή, λογίζεται ως αρνητική ψήφος.
6. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.