Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Τήρηση πρακτικών

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο της
συνεδρίασης και τον γραμματέα.
2. Στα πρακτικά καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.