Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Κατευθύνει τη δράση του Οργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.
β) Εποπτεύει για τη σύννομη άσκηση των καθηκόντων του ειδικού σώματος των μεσολαβητών
και των διαιτητών.
γ) Συντάσσει τους Κανονισμούς που προβλέπονται στα άρθρα του 18 του Ν. 1876/1990.
δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού.
ε) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμού.
στ) Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή άλλων προσώπων του δημοσίου
ή του ιδιωτικού τομέα για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων.
ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Οργανισμού.
η) Επιλέγει και διορίζει με τριετή θητεία τους μεσολαβητές και τους διαιτητές, επανακρίνει και
ανανεώνει τη θητεία τους και τους απολύει με βάση τους Κανονισμούς.
θ) Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών.
ι) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή άλλο μέρος του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
ια) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο, από το νόμο και τους Κανονισμούς.
2. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς ορισμένη αρμοδιότητα μεταξύ των οργάνων του
Οργανισμού αρμόδιο θεωρείται το Δ.Σ.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.