Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 10 - Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.
β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και εισάγει τα θέματα που είναι για συζήτηση.
γ) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Οργανισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
δ) Προΐσταται της Υπηρεσίας του Οργανισμού και εκδίδει τις διατάξεις που αφορούν το προσωπικό
τούτου, όπως ορίζεται στους κανονισμούς.
ε) Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και εκδίδει χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς
ζ) Αποφασίζει για θέματα έκτακτα και επείγοντα και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις, για έγκριση
στο Δ.Σ. μέσα σ' ένα μήνα.
η) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον δικαστηρίων, δημόσιων αρχών και ιδιωτικών προσώπων.
θ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
ι) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού.
κ) Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιος από το Νόμο και τους Κανονισμούς.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του προέδρου, μετά από εισήγηση τούτου,
σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε υπάλληλο που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στον Οργανισμό.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.