Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 3896/2010-Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Άρθρα Νόμου

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ - ...

ΤΙΤΛΟΣ Ι - ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Αρχή ίσης μεταχείριση...

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ...

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞ...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ...

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρε...

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρί...

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς το...

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογ...

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία σ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧ...

Άρθρο 11 - Πρόσβαση στην απασ...

Άρθρο 12 - Συνθήκες και όροι α...

Άρθρο 13 - Επαγγελματικός προ...

Άρθρο 14 - Λύση της σχέσεως ερ...

Άρθρο 15 - Συμμετοχή σε σωματ...

Άρθρο 16 - Επιστροφή στην εργ...

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ...

Άρθρο 17 - Πεδίο εφαρμογής...

Άρθρο 18 - Διάκριση λόγω γονικής άδει...

Άρθρο 19 - Θετικά μέτρα...

Άρθρο 20 - Προστασία μητρότητας, πατρ...

Άρθρο 21 - Δικαιούχοι επιδόματος γάμο...

Άρθρο 22 - Έννομη προστασία...

Άρθρο 23 - Αστικές, διοικητικές και πο...

Άρθρο 24 - Βάρος απόδειξης...

Άρθρο 25 - Φορέας παρακολούθησης και ...

Άρθρο 26 - Υποχρέωση πληροφόρησης και...

Άρθρο 27 - Τμήμα Ισότητας των Φύλων το...

Άρθρο 28 - Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας ...

Άρθρο 29 - Κοινωνικός διάλογος...

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ...

Άρθρο 30 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 31 - Έκτακτη οικονομική ενίσχυσ...

Άρθρο 32 - Εξωιδρυματικό επίδομα...

Άρθρο 33 - Τροποποίηση άρθρου 4 ν.3754/2009...

Άρθρο 34 - Τροποποίηση άρθρου 45 του ν.3...

Άρθρο 35 - Πρόστιμο για κάπνισμα σε αυ...

Άρθρο 36 - Αντικατάσταση της παρ. 23 κα...

Άρθρο 37 - Θέματα «Σχολής Επαγγελματι...

Άρθρο 38 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -

Άρθρο 5 - Πεδίο εφαρμογής

1. Πρόσωπα
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στον ενεργό πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζόμενων των οποίων η
δραστηριότητα διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης
ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν εργασία, στους συνταξιούχους και στους
αναπήρους εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα, σύμφωνα με το
εσωτερικό δίκαιο ή/και την πρακτική.
2. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
α) Στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν προστασία
κατά των κινδύνων ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής
ασθένειας, καθώς και ανεργίας.
β) Στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπουν άλλες κοινωνικές
παροχές σε είδος ή σε χρήμα και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενειακές παροχές,
εφόσον οι παροχές αυτές προορίζονται για μισθωτούς και επομένως αποτελούν οφέλη που
παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησης αυτού.
3. Εξαιρέσεις από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
3.1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται:
α. στις ατομικές συμβάσεις των αυτοαπασχολούμενων,
4 / 29
ΝΟΜΟΣ 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010) Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρ
β. στα συστήματα των αυτοαπασχολούμενων που έχουν μόνο ένα μέλος,
γ. στις ασφαλιστήριες συμβάσεις στις οποίες δεν μετέχει ο εργοδότης, στην περίπτωση
των μισθωτών,
δ. στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που
προσφέρονται ατομικά στους μετέχοντες για να εξασφαλίσουν:
- είτε συμπληρωματικές παροχές
- είτε την επιλογή ημερομηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των αυτοαπασχολούμενων
ή την επιλογή μεταξύ πολλών παροχών,
ε. στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα οποία οι παροχές
χρηματοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε εθελοντική βάση.
3.2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζουν τον εργοδότη να χορηγήσει
συμπληρωματικό ποσό σύνταξης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία
συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση σύνταξης δυνάμει επαγγελματικού συστήματος,
αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για τη
χορήγηση σύνταξης από το εκ του νόμου σύστημα, με σκοπό την εξίσωση ή την προσέγγιση
του ποσού των συνολικών παροχών που καταβάλλεται στα άτομα αυτά με το ποσό που
καταβάλλεται σε ετερόφυλα άτομα τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και έχουν ήδη
συμπληρώσει την ηλικία για συνταξιοδότηση από το εκ του νόμου σύστημα, έως ότου οι
δικαιούχοι του συμπληρωματικού ποσού συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από το εκ του
νόμου σύστημα όριο ηλικίας.

Άρθρο 6 - Έκταση της απαγόρευσης

Υπό τους όρους που καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου,
απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ιδίως σε συσχετισμό με την
ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά:
- το πεδίο εφαρμογής των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τους
όρους της υπαγωγής στα συστήματα αυτά,
- την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισμό των εισφορών,
- τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω συζύγου
και προστατευόμενων προσώπων, καθώς και τις προϋποθέσεις διάρκειας και διατήρησης
του δικαιώματος παροχών.

Άρθρο 7 - Περιπτώσεις διακρίσεων

1. Αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης διατάξεις που βασίζονται στο φύλο, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως σε σχέση με την ύπαρξη γάμου ή την εν γένει οικογενειακή
κατάσταση, προκειμένου:
α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν σε επαγγελματικό
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής σε ένα
επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
γ) να διαμορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την ηλικία εισόδου στο
επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή με την ελάχιστη διάρκεια της
απασχόλησης ή της υπαγωγής στο επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, για τη
λήψη παροχών από το σύστημα αυτό,
δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στα στοιχεία η) και θ)ββ, για την απόδοση των εισφορών όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από
το επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να έχει συμπληρώσει τις
προϋποθέσεις που θα του εξασφάλιζαν μεταγενέστερο δικαίωμα για τις μακροπρόθεσμες
παροχές,
ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχών ή να τις
περιορίσουν μόνο στους εργαζόμενους του ενός ή του άλλου φύλου,
στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση,
ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των αδειώνλόγω μητρότητας ή για οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή με σύμβασηκαι κατά τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη,
η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο
προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναλογιστικά στοιχεία υπολογισμού, τα οποία είναι
διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση συστημάτων καθορισμένων εισφορών.
Στην περίπτωση επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης καθορισμένων
παροχών τα οποία χρηματοδοτούνται με κεφαλαιοποίηση, ορισμένα στοιχεία μπορεί να
είναι άνισα, στο βαθμό που η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της
χρησιμοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών σύμφωνα με το φύλο κατά την
εφαρμογή της χρηματοδότησης του επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης,

θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα:
αα. για τις εισφορές των εργαζόμενων,
ββ. για τις εισφορές των εργοδοτών εκτός από:
- την περίπτωση επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης καθορισμένων
εισφορών εάν στόχος είναι η εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών παροχών των δύο
φύλων,
- την περίπτωση επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης καθορισμένων
παροχών, χρηματοδοτούμενων με κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι εργοδοτικές εισφορές
προορίζονται να συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να
καλυφθεί το κόστος των καθορισμένων αυτών παροχών,
ι) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που εφαρμόζονται μόνο για τους
εργαζόμενους συγκεκριμένου φύλου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα
στοιχεία η) και θ)ββ όσον αφορά την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος για
μεταγενέστερες παροχές, όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί από το επαγγελματικό σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης.
2. Στις περιπτώσεις που η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων διαχείρισης του επαγγελματικού
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τα όργανα αυτά πρέπει να τηρούν την αρχή της ίσηςμεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 8 - Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους

1. Από 1.1.1993 παύουν να ισχύουν διατάξεις των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων οι οποίες αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης
μεταχείρισης.
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με περίοδο υπαγωγής σε επαγγελματικό
σύστημα αυτοαπασχολούμενων χρονικώς προγενέστερη της 1.1.1993, εξακολουθούν να
διέπονται από τις διατάξεις του συστήματος που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.
3. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων ως προς τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης
για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος ή αποχώρησης, καθώς και τις συνέπειες που είναι
δυνατόν να προκύψουν για άλλες παροχές, αναβάλλεται μέχρι την ημερομηνία κατά την
οποία η ίση μεταχείριση θα επιτευχθεί στα εκ του νόμου συστήματα.

4. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των
αυτοαπασχολούμενων ως προς τη σύνταξη επιζώντων ισχύει από 5.1.1999.
5. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των
αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις εφαρμογής του στοιχείου θ)ββ του άρθρου 8 ισχύει
από 1.1.1999.

Άρθρο 9 - Αναδρομική εφαρμογή ως προς τους μισθωτούς

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά τους μισθωτούς εφαρμόζονται σε όλες
τις παροχές που οφείλονται σε σχέση με περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερες της
17ης Μαΐου 1990 και ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων των εργαζομένων ή των εξ αυτών ελκόντων δικαιώματα, οι οποίοι πριν από
την ημερομηνία αυτή είχαν ασκήσει τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία ένδικα
μέσα. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν αναδρομικά από
1.1.1981 και καλύπτουν όλες τις παροχές που οφείλονται σε σχέση με περιόδους
απασχόλησης μεταγενέστερες της ημερομηνίας αυτής.

Άρθρο 10 - Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης

Οι περιπτώσεις όπου άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα μεταβλητής ηλικίας
συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους όρους, δεν θεωρούνται ασύμβατες με τον παρόντα νόμο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.