Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12 - Παράρτημα 1 και 2

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος διατάγματος

Παράρτημα 1 - Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων, παραγωγικών διαδικασιών και συνθηκών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3.Α

ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3. Α. Παράγοντες
1. Φυσικοί παράγοντες
Οι ακόλουθοι φυσικοί παράγοντες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται
οτι επιφέρουν οργανικές βλάβες στο έμβρυο ή/και υπάρχει φόβος να προκαλέσουν αποκόλληση του
πλακούντα: α. Δονήσεις
β. Θόρυβος
γ. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
δ. Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
ε. Ακραίες συνθήκες θερμικής καταπόνησης ή καταπόνησης λόγω ψύχους
2. Βιολογικοί παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2 έως 4 κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2
εδάφια β, γ και δ του π.δ. 186195 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/
ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (97/Α) στο βαθμό που είναι γνωστό ότι οι παράγοντες αυτοί ή τα θεραπευτικά
μέτρα τα οποία επέβαλαν οι εν λόγω παράγοντες, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εγκύων και του
εμβρύου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ.
3. Χημικοί παράγοντες
Οι ακόλουθοι χημικοί παράγοντες, στο βαθμό που είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των
εγκύων και του εμβρύου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ:
α. Οι ουσίες με την επισήμανση R40, R45, R46, R60, R61, "R64" και R63 σύμφωνα με την ΚΥΑ
378/94 "Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση με την
οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (705/8), εφόσον δεν
περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ.
β. Οι χημικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του π.δ.
399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 9Ο/394/
ΕΟΚ".
γ. Ο υδράργυρος και τα παράγωγά του.
δ. Τα αντιμιτωτικά φάρμακα.
ε. Το μονοξείδιο του άνθρακα.
ζ. Χημικοί παράγοντες με αποδεδειγμένη και επικίνδυνη επιδερμική απορρόφηση.
4. Αλλοι παράγοντες
Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία των εργαζομένων κατά την έννοια του
άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ή και του εμβρύου:
α. Προσκρούσεις σε δάπεδα, σε επίπεδα εργασίας, σε μηχανήματα ή και αντικείμενα.
β. Κινήσεις και στάσεις του σώματος (απότομες κινήσεις, στρέψεις, εκτάσεις και εκτινάξεις του
σώματος).
γ. Μετακινήσεις εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. δ. Χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται επικίνδυνες επιπτώσεις για τους σπονδύλους της οσφυϊκής χώρας ή το
κύημα. ε. Ψυχική, φυσική και πνευματική κόπωση και πάσης φύσεως καταπονήσεις που συναρτώνται
με τις δραστηριότητες των ως άνω εργαζομένων. Β, Ειδικές παραγωγικές διαδικασίες
Βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του π.δ. 399/94
"Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ".
Γ. Ειδικές συνθήκες εργασίας
Εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.

Παράρτημα 2 - Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων και συνθηκών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6

Α. Εγκυοι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος α του παρόντος διατάγματος.
1. Παράγοντες
α. Φυσικοί παράγοντες: Εργασία σε περιβάλλον υπέρ πίεσης, (π.χ σε θαλάμους πίεσης, καταδύσεις).
β. Βιολογικοί παράγοντες: Το τοξόπλασμα και ο ιός της ερυθράς εκτός εάν υπάρχει απόδειξη ότι η
εργαζόμενη έγκυος είναι επαρκώς
προστατευμένη έναντι αυτών των παραγόντων μέσω ανοσοποίησης. γ. Χημικοί παράγοντες
- Ο μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. - Το βενζόλιο και τα προϊόντα που περιέχουν βενζόλιο.
2. Ειδικές συνθήκες εργασίας: Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.
Β. Γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος γ του παρόντος διατάγματος.
1. Παράγοντες
Χημικοί παράγοντες
- Ο μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. - Το βενζόλιο και τα προϊόντα που περιέχουν βενζόλιο.
2. Ειδικές συνθήκες εργασίας
Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.
Η εντός εισαγωγικών επισήμανση του εδαφ. α της υποπαρ. 3 της παρ. Α του παραρτήματος I
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 41/2003 (Α΄44/21.2.2003).-
Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3174/2003 (Α΄205/28.8.2003), μέχρι την
πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ
17/1996.

Άρθρο 13 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται,
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου β της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39
του ν. 1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται
οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν 2224/94.

Άρθρο 14 - Έλεγχος εφαρμογής

Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 15 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε η δημοσίευση και την εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 1997
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.