Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση Ι.Γ.Σ.Ε.

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συνιστούν ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων
Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) με αποκλειστικό αντικείμενο τη μεσολάβηση για την εξεύρεση για
λογαριασμό του εργοδότη ορισμένων κατηγοριών θέσεων εργασίας όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που νόμιμα
διαμένουν στην Ελλάδα.
2. Τα Ι.Γ.Σ.Ε. πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο για τον οποίο μεσολαβούν τις
παρακάτω υπηρεσίες :
α) Να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητές του, μέσο πραγματοποίησης
προσωπικών συνεντεύξεων.
β) Να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στον εργαζόμενο για το αντικείμενο της
εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για
την πρόσληψή του.
γ) Να παρέχουν προς τον ενδιαφερόμενο πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για το
ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για την σύναψη της οποίας
μεσολάβησαν.
δ) Να παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εξεύρεση θέσης εργασίας στους
ενδιαφερόμενους ανάλογα με την ειδικότητά τους.
3. Τα Ι.Γ.Σ.Ε., πέρα από την υποχρέωση που απορρέει από την υποχρέωση
του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα'
αντίστοιχα Γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. και να παρέχουν σ' αυτά όλα τα στοιχεία και τις
πληροφορίες, που αφορούν τη διαμεσολάβησή τους στην αγορά εργασίας.
4. Για τη σύσταση των Ι.Γ.Σ.Ε. απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Προϋποθέσεις για τη σύσταση Ι.Γ.Σ.Ε. είναι :
α) Ο αιτών να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή ομογενής, που νόμιμα διαμένει στην Ελλάδα ή υπήκοος των Κρατών-Μελών
του ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.
Β) Ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή,
πλαστογραφία, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, λαθρεμπορία
ή για έγκλημα κατά των ηθών.
Γ) Η διαμεσολάβηση των Ι.Γ.Σ.Ε. θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον
εργαζόμενο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.