Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 3 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης (Δ4) του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων φάκελο με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :
Α) Αίτηση.
Β) βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος.
Γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
2. Δικαιολογητικά κτιριακών εγκαταστάσεων
Σχεδιάγραμμα του κτιρίου όπου : α) θα αναγράφονται το εμβαδόν των χώρων και οι
διαστάσεις, β) θα απεικονίζεται ο χωριστός χώρος όπου θα εκτελούνται όλες οι
λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση και γ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
3. Δικαιολογητικά στελεχών που διοικούν τα Ι.Γ.Σ.Ε.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75) όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική
εμπειρία των στελεχών που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα
με την περίπτωση :
α) Επίσημα έγγραφα ή βεβαίωση από επιχειρήσεις που να αναδεικνύουν την
επαγγελματική εμπειρία.
β) Βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ
ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων)
γ) Αντίγραφα επικυρωμένα των πτυχίων.
4. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του
καταστατικού τους με τυχόν τροποποιήσεις του.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.