Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Παράρτημα 1 - Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων, παραγωγικών διαδικασιών και συνθηκών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 3.Α

ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3. Α. Παράγοντες
1. Φυσικοί παράγοντες
Οι ακόλουθοι φυσικοί παράγοντες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται
οτι επιφέρουν οργανικές βλάβες στο έμβρυο ή/και υπάρχει φόβος να προκαλέσουν αποκόλληση του
πλακούντα: α. Δονήσεις
β. Θόρυβος
γ. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες
δ. Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες
ε. Ακραίες συνθήκες θερμικής καταπόνησης ή καταπόνησης λόγω ψύχους
2. Βιολογικοί παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2 έως 4 κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2
εδάφια β, γ και δ του π.δ. 186195 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/
ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (97/Α) στο βαθμό που είναι γνωστό ότι οι παράγοντες αυτοί ή τα θεραπευτικά
μέτρα τα οποία επέβαλαν οι εν λόγω παράγοντες, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εγκύων και του
εμβρύου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ.
3. Χημικοί παράγοντες
Οι ακόλουθοι χημικοί παράγοντες, στο βαθμό που είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των
εγκύων και του εμβρύου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ:
α. Οι ουσίες με την επισήμανση R40, R45, R46, R60, R61, "R64" και R63 σύμφωνα με την ΚΥΑ
378/94 "Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση με την
οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (705/8), εφόσον δεν
περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ.
β. Οι χημικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του π.δ.
399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 9Ο/394/
ΕΟΚ".
γ. Ο υδράργυρος και τα παράγωγά του.
δ. Τα αντιμιτωτικά φάρμακα.
ε. Το μονοξείδιο του άνθρακα.
ζ. Χημικοί παράγοντες με αποδεδειγμένη και επικίνδυνη επιδερμική απορρόφηση.
4. Αλλοι παράγοντες
Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία των εργαζομένων κατά την έννοια του
άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ή και του εμβρύου:
α. Προσκρούσεις σε δάπεδα, σε επίπεδα εργασίας, σε μηχανήματα ή και αντικείμενα.
β. Κινήσεις και στάσεις του σώματος (απότομες κινήσεις, στρέψεις, εκτάσεις και εκτινάξεις του
σώματος).
γ. Μετακινήσεις εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. δ. Χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται επικίνδυνες επιπτώσεις για τους σπονδύλους της οσφυϊκής χώρας ή το
κύημα. ε. Ψυχική, φυσική και πνευματική κόπωση και πάσης φύσεως καταπονήσεις που συναρτώνται
με τις δραστηριότητες των ως άνω εργαζομένων. Β, Ειδικές παραγωγικές διαδικασίες
Βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του π.δ. 399/94
"Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ".
Γ. Ειδικές συνθήκες εργασίας
Εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.