Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - Όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης

Τα Ι.Γ.Σ.Ε. για να πιστοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν :
1. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο) τουλάχιστον 75τ.μ. ο
οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το Π.Δ. 16/96 (Α΄10) (ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας) και θα περιλαμβάνει : α)
ένα χωριστό χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες
που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβησης και β) ένα χώρο υποδοχής.
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλληλο Λογισμικό έτσι να είναι
δυνατή η παροχή στατικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των
συμβάσεων που έχουν υπογράψει και για τις οποίες έχουν μεσολαβήσει.
β) Φωτοτυπικό μηχάνημα.
γ) FAX
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα στελέχη που διοικούν πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ημεδαπής ή
αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου σε αντικείμενο συναφές με τα θέματα της αγοράς
εργασίας και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με
4ετή εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα.
Τα Ι.Γ.Σ.Ε. πρέπει να διαθέτουν και έναν τουλάχιστον υπάλληλο διοικητικής
υποστήριξης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.