Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε δύο (2) αντίτυπα πλήρη φάκελο που
περιλαμβάνει την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπεται στο
άρθρο 3 του παρόντος.
Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
Εάν ο φάκελος είναι πλήρης προωθείται στη συνέχεια για επιτόπιο έλεγχο και
αξιολόγηση.
Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από
υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) ή από υπαλλήλους του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εάν το Σ.ΕΠ.Ε.
δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί.
Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου και η
σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης αφού προηγηθεί συνέντευξη των ελεγκτών με τα
στελέχη που διοικούν τα Ι.Γ.Σ.Ε.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.