Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Παράρτημα 2 - Μη εξαντλητικός κατάλογος των παραγόντων και συνθηκών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6

Α. Εγκυοι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος α του παρόντος διατάγματος.
1. Παράγοντες
α. Φυσικοί παράγοντες: Εργασία σε περιβάλλον υπέρ πίεσης, (π.χ σε θαλάμους πίεσης, καταδύσεις).
β. Βιολογικοί παράγοντες: Το τοξόπλασμα και ο ιός της ερυθράς εκτός εάν υπάρχει απόδειξη ότι η
εργαζόμενη έγκυος είναι επαρκώς
προστατευμένη έναντι αυτών των παραγόντων μέσω ανοσοποίησης. γ. Χημικοί παράγοντες
- Ο μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. - Το βενζόλιο και τα προϊόντα που περιέχουν βενζόλιο.
2. Ειδικές συνθήκες εργασίας: Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.
Β. Γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος γ του παρόντος διατάγματος.
1. Παράγοντες
Χημικοί παράγοντες
- Ο μόλυβδος και τα παράγωγά του, στο βαθμό που οι παράγοντες αυτοί υπάρχει κίνδυνος να
απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό. - Το βενζόλιο και τα προϊόντα που περιέχουν βενζόλιο.
2. Ειδικές συνθήκες εργασίας
Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία και μεταλλεία.
Η εντός εισαγωγικών επισήμανση του εδαφ. α της υποπαρ. 3 της παρ. Α του παραρτήματος I
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 41/2003 (Α΄44/21.2.2003).-
Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3174/2003 (Α΄205/28.8.2003), μέχρι την
πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ
17/1996.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.