Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 6 - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας των Ι.Γ.Σ.Ε.

Η Επιτροπή ελέγχου υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία ύστερα από την διενέργεια του
επιτόπιου ελέγχου συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο ελέγχου και αξιολόγησης.
Ειδική Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από : α) τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον
αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, β) τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως
Μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης
Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., ως Μέλος με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της
ίδιας Διεύθυνσης, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του ειδικού εντύπου ελέγχου και
αξιολόγησης εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την
έκδοση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας των Ι.Γ.Σ.Ε.
Στην εν λόγω Επιτροπή θα παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη, αποτελούμενη από
τους υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος.
Η χορήγηση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας των Ι.Γ.Σ.Ε. προϋποθέτει την
κατοχή παράβολου 50.000 δρχ. υπέρ του δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως δημόσιο έσοδο.
Η τυχόν αλλαγή έδρας του Ι.Γ.Σ.Ε. καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να
ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μέσα σε δεκαπέντε (15)ημέρες από την αλλαγή. Οποιαδήποτε μεταβολή
των όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση Ι.Γ.Σ.Ε. καθώς και οποιαδήποτε
μεταβολή όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης ενεργοποιεί τη διαδικασία
πιστοποίησης και τη διαδικασία χορήγησης ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας.
(άρθρα 5 και 6 του παρόντος).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.