Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 7 - Διαδικασία ανάκλησης

1. Η χορηγηθείσα άδεια σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε. είναι απεριόριστα
ανακλητή. Η άδεια, επίσης ανακαλείται στις περιπτώσεις μη τήρησης των οριζομένων
στα άρθρα 2 και 4.
2. Σε κάθε περίπτωση η άδεια σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε ανακαλείται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση
της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής.
3. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορεί να
εκχωρηθεί.
4. Η ανάκληση έχει προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα με την
βαρύτητα της περίπτωσης. Η προσωρινή ανάκληση δεν υπερβαίνει το διάστημα των
δέκα (10) ημερών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.