Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 8 - Ύψος και τρόπος καταβολής αμοιβής μεσολάβησης

1. Ο εργοδότης που θα προσλαμβάνει άνεργο, με μεσολάβηση του Ι.Γ.Σ.Ε.,
υποχρεούται να καταλάβει στο Ι.Γ.Σ.Ε. ως τίμημα μεσολάβησης για κάθε εργαζόμενο
ποσό ανερχόμενο έως 10% των ετησίων αποδοχών μόνο για τον πρώτο χρόνο εάν
πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου ή έως 10% των συνολικών αποδοχών εάν
πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 1 έτος.
2. Η καταβολή του ως άνω τιμήματος διαμεσολάβησης θα πραγματοποιείται μετά την
έναρξη απασχόλησης του εργαζόμενου στον υπόχρεο εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα
με την συμφωνία των μερών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.