Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Τελικές διατάξεις

1. Οι επαγγελματικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων προσαρμόζουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου αυτού το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του.

Για την προσαρμογή των καταστατικών μέσα στην παραπάνω προθεσμία απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4.

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του νόμου αυτού είναι επικρατέστερες από τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών.

"2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου μπορεί να παρατείνονται μέχρι του τριπλασίου οι προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του νόμου αυτού".

3. Από την ισχύ του νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά από αυτόν.

4. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στα επιμελητήρια "και στα επαγγελματικά σωματεία συγγραφέων λογοτεχνών".
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.