Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Κυρούται και έχει πλήρη Νόμου ισχύν η υπ΄αριθ.87 Διεθνής Σύμβασις «περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος», ψηφισθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω τω 1948 υπό της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας κατά την 31ην Σύνοδον αυτής, έχουσα ούτω εν Ελληνική μεταφράσει και Γαλλικώ πρωτοτύπω.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ αριθ.87
ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, συγκληθείσα εν Αγίω Φραγκίσκω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 17ην Ιουνίου 1948 εις την 31ην σύνοδον αυτής.
Αφού απεφάσισε την υπό τύπον συμβάσεως αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την συνδικαλιστικήν ελευθερίαν και την προστασίαν του συνδικαλιστικού δικαιώματος, ζήτημα αποτελούν το έβδομον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου.
Έχουσα υπ΄όψιν, ότι το προοίμιον του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας μεταξύ άλλων μέσων δυναμένων να βελτιώσουν την θέσιν των εργαζομένων και να εξασφαλίσουν την ειρήνην, αναφέρει και την «πραγμάτωσιν της αρχής περί συνδικαλιστικής ελευθερίας».
Έχουσα υπ΄όψιν ότι η Διακήρυξις της Φιλαδελφείας ετόνισεν και πάλιν ότι η «ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι είναι απαραίτητος όρος σταθεράς προόδου».
Έχουσα υπ΄όψιν ότι η Διεθνής Συνδιάσκεψις της Εργασίας απεδέχθη ομοφώνως εις την 30ην σύνοδον αυτής τας αρχάς, αίτινες δέον να αποτελέσουν την βάσιν του διεθνούς διακανονισμού.
Έχουσα υπ΄όψιν ότι η Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών, εις την 2αν αυτής σύνοδον απεδέχθη τας αρχάς ταύτας και εκάλεσε την Διεθνή Οργάνωσιν της Εργασίας όπως συνεχίση καταβάλλουσα πάσαν προσπάθειαν δια να καταστήση δυνατήν την αποδοχήν μιας ή και περισσοτέρων διεθνών Συμβάσεων.
Αποδέχεται σήμερον 9ην Ιουλίου 1948 την ως έπεται Σύμβασιν ήτις αποκαλείται «Σύμβασις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος έτους 1948».

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής

Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας ως προς το οποίον ισχύει η παρούσα Σύμβασις αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως εφαρμόση τας κάτωθι διατάξεις.

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδόται δικαιούνται άνευ οιασδήποτε διακρίσεως και άνευ προηγουμένης αδείας να συνιστούν οργανώσεις της εκλογής των και να καθίστανται μέλη των οργανώσεων τούτων υπό μόνον τον όρον να συμμορφούνται προς τα καταστατικά των εν λόγω οργανώσεων.

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες

1. Αι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δικαιούνται να εκπονούν τα καταστατικά και τους διοικητικού αυτών κανονισμούς, να εκλέγουν ελευθέρως τους αντιπροσώπους των να οργανώνουν τα της διαχειρίσεως και δράσεως αυτών και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών των.
2. Αι δημόσιαι Αρχαί δέον όπως απέχουν πάσης επεμβάσεως δυναμένης να περιορίση το δικαίωμα τούτο ή να παρακωλύση την νόμιμον άσκησιν αυτού.

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης

Αι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δεν υπόκεινται εις την δια της διοικητικής οδού διάλυσιν ή αναστολήν των εργασιών των.

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσεις

Αι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων δικαιούνται να συνιστούν Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας καθώς και να εγγράφωνται ως μέλη αυτών, πάσα δε οργάνωσις, Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία δικαιούται όπως καθίσταται μέλος Διεθνών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων

Αι διατάξεις των ως άνω άρθρ.2, 3 και 4 έχουν εφαρμογήν και εις τας Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα

Η απόκτησις της νομικής προσωπικότητος υπό των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών αυτών, δεν δύναται να εξαρτάται από όρους δυναμένους να καταστήσουν αμφίβολον την εφαρμογήν των διατάξεων των ως άνω άρθρ.2, 3 και 4.

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας

1. Οι εργαζόμενοι οι εργοδόται και αι οικείαι οργανώσεις υποχρεούνται όπως, κατά την άσκησιν των δικαιωμάτων τα οποία αναγνωρίζονται εις αυτούς δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, σέβωνται την νομιμότητα όπως και τα λοιπά πρόσωπα ή οργανωμέναι ομάδες.
2. Η Εθνική νομοθεσία δέον να μη προσβάλη ή να μη εφαρμόζεται κατά τρόπον προσβάλλοντα τας υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένας διασφαλίσεις.

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία

1. Η Εθνική Νομοθεσία καθορίζει εν τίνι μέτρω θα έχουν εφαρμογήν και δια τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν αι υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομέναι διασφαλίσεις.
2. Συμφώνως προς τας υπό της παρ.8 του άρθρ.19 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας οριζομένας αρχάς η επικύρωσις της Συμβάσεως
ταύτης υπό Μέλους δέον να μη θεωρείται θίγουσα οιονδήποτε νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν εκ των υφισταμένων ήδη και παρεχόντων εις τα πρόσωπα τα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν, διασφαλίσεις προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση

Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ο όρος «οργάνωσις» σημαίνει πάσαν οργάνωσιν εργοδοτών ή εργαζομένων σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή και προάσπισις των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού δικαιώματος

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων

Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας δια το οποίον ισχύει η παρούσα Σύμβασις υποχρεούται να λαμβάνη πάντα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα δι΄ων να εξασφαλίζεται εις τους εργαζομένους και τους εργοδότας η ελευθέρα άσκησις του συνδικαλιστικού δικαιώματος

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα

Άρθρο 12 - Μέτρα

Όσον αφορά τας εδαφικάς περιοχάς τας μνημονευομένας εις το άρθρον 35 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ως ούτος ετροποποιήθη δια της Πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του έτους 1946, εξαιρουμένων των εδαφών περί ων αι παράγραφοι 1 και 5 του ούτω τροποποιηθέντος άρθρου, παν Μέλος της Οργανώσεως επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δέον όπως εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας από της επικυρώσεώς του ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Δήλωσιν γνωρίζουσαν:
α) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμοσθούν άνευ τροποποιήσεως.
β) Τα εδάφη δια τα οποία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως αι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως εφαρμοσθούν μετά τροποποιήσεων, και εις τι συνίστανται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
γ) Τα εδάφη εις τα οποία η Σύμβασις είναι ανεφάρμοστος και εν τοιαύτη περιπτώσει τους λόγους αίτινες την καθιστούν ανεφάρμοστον.
δ) Τα εδάφη δια τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίση.
2. Αι εις τα εδάφια α΄ και β΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μνημονευόμεναι υποχρεώσεις θεωρούνται ως αποτελούσαι αναπόσπαστον μέρος της επικυρώσεως και εφαρμόζονται ομοίως.
3. Παν Μέλος δύναται δια νεωτέρας δηλώσεως να παραιτήται, εν όλω ή εν μέρει, των εν τη προγενεστέρα δηλώσει του διατυπωθεισών επιφυλάξεων δυνάμει των εδαφίων β΄ και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Παν Μέλος, καθ΄α χρονικά διαστήματα επιτρέπεται η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινοί προς τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιούσαν οπωσδήποτε τους όρους πάσης προγενεστέρας Δηλώσεως και γνωρίζουσαν την κρατούσαν κατάστασιν εις τα καθωρισμένα εδάφη.

Άρθρο 13 - Αποδοχή

1. Οσάκις τα θέματα περί ων πραγματεύεται η παρούσα Σύμβασις ανήκουν εις την καθεαυτό δικαιοδοσίαν των Αρχών μη μητροπολιτικού εδάφους το υπεύθυνον δια
τας διεθνείς σχέσεις του εδάφους τούτου Μέλος, δύναται ν΄ανακοινοί, από συμφώνου μετά της Κυβερνήσεως του ειρημένου εδάφους, εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εν ονόματι του εδάφους. Δήλωσιν αποδοχής των εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεων.
2. Δήλωσις αποδοχής των, εκ της παρούσης Συμβάσεως υποχρεώσεων, δύναται ν΄ανακοινούται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.
α) Υπό δύο ή περισσοτέρων Μελών της Οργανώσεως δι έδαφος τελούν υπό την συνηνωμένην αυτών εξουσίαν.
β) Υπό πάσης διεθνούς Αρχής υπευθύνου δια την διοίκησιν εδάφους δυνάμει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών ή πάσης άλλης εν ισχύι διατάξεως αφορώσης το έδαφος τούτο.
3. Αι προς τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ανακοινούμεναι Δηλώσεις συμφώνως προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δέον όπως αναγράφουν αν αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν εφαρμοσθή μετά ή άνευ τροποποιήσεως. Οσάκις η Δήλωσις αναφέρει ότι αι διατάξεις της Συμβάσεως εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξιν τροποποιήσεων, δέον να προσδιορίζη εις τι συνίσταται αι εν λόγω τροποποιήσεις.
4. Το ενδιαφερόμενον Μέλος ή τα Μέλη, ή η ενδιαφερόμενη διεθνής Αρχή, δύνανται δια μεταγενεστέρας δηλώσεως να παραιτηθούν εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος προσφυγής εις τροπολογίαν μνημονευθείσαν εις προγενεστέραν αυτών δήλωσιν.
5. Το ενδιαφερόμενον μέλος ή τα μέλη ή η ενδιαφερομένη διεθνής Αρχή, δύνανται όπως, κατά τα χρονικά διαστήματα καθ΄α επιτρέπεται η καταγγελία της συμβάσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 16, ανακοινώνουν εις τον Γενικόν Διευθυντήν νεωτέραν Δήλωσιν τροποποιητικήν των όρων πάσης προγενεστέρας αυτών Δηλώσεως και γνωρίζουν την κατάστασιν ως προς την εφαρμογήν της Συμβάσεως ταύτης.

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

Αι επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον όπως ανακοινούνται εις τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ’ου και καταχωρίζονται.

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς

1. Η παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας ων η επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού Διευθυντού.
2. Τίθεται εν ισχύι δώδεκα μήνας μετά την υπό του Γενικού Διευθυντού καταχώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Εν συνεχεία η Σύμβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι΄έκαστον Μέλος δώδεκα μήνας αφ΄ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής.

Άρθρο 16 - Καταγγελία

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινουμένης εις Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ΄αυτού καταχωριζομένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον έτους από της καταχωρίσεως αυτής.
2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύμβασιν το οποίον εντός έτους από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας δεν κάμνει χρήσιν του υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος καταγγελίας, δεσμεύεται δια μίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς, δικαιούται να καταγγείλη την
παρούσαν Σύμβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας, υπό τους εις το παρόν άρθρον προβλεπομένους όρους.

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσεων

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον να γνωστοποιή εις άπαντα τα Μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας την καταχώρησιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών της Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρησιν της δευτέρας επικυρώσεως ήτις τω έχει ανακοινωθή ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχήν των Μελών της Οργανώσεως επί της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί προς καταχώρησιν εις τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συμφώνως προς το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς όλας τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση

Επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεω,ς το Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, δέον όπως υποβάλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν επί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής εις την ημερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέματος ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης.

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν επαγομένην εν όλω ή εν μέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ΄όσον η νέα Σύμβασις δεν ορίζει άλλως:
α) η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συμβάσεως της επαγομένης αναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του ως άνω άρθρ.16, άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύι η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις.
β) Αφ΄ης η επαγομένη την αναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή εν ισχύι, η παρούσα Σύμβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών.
2. Η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν ισχύι υπό τον τύπον και το περιεχόμενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώσει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες

Το Γαλλικόν και Αγγλικόν κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.