Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν.Δ. 4204/1961-Κύρωση της 87 ΔΣΕ

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση της 87 ΔΣΕ...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής...

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων...

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης...

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσε...

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων...

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα...

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυ...

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση...

Μέρος ΙΙ - Προστασία συνδικαλιστικού ...

Άρθρο 11 - Υποχρέωση λήψης μέτρων...

Μέρος ΙΙΙ - Διάφορα μέτρα...

Άρθρο 12 - Μέτρα...

Άρθρο 13 - Αποδοχή...

Μέρος IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση στο Γενικό Δι...

Άρθρο 15 - Δέσμευση-Ισχύς...

Άρθρο 16 - Καταγγελία...

Άρθρο 17 - Γνωστοποίηση καταχωρίσε...

Άρθρο 18 - Ανακοίνωση στο Γεν. Γραμ...

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση...

Άρθρο 20 - Νεότερη σύμβαση...

Άρθρο 21 - Επίσημες γλώσσες...

Άρθρο δεύτερο - Ευνοϊκότερες διατάξεις...

Άρθρο τρίτο - Κωδικοποίηση...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Μέρος Ι - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Άρθρο 1 - Υποχρέωση εφαρμογής

Παν Μέλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας ως προς το οποίον ισχύει η παρούσα Σύμβασις αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως εφαρμόση τας κάτωθι διατάξεις.

Άρθρο 2 - Σύσταση οργανώσεων

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδόται δικαιούνται άνευ οιασδήποτε διακρίσεως και άνευ προηγουμένης αδείας να συνιστούν οργανώσεις της εκλογής των και να καθίστανται μέλη των οργανώσεων τούτων υπό μόνον τον όρον να συμμορφούνται προς τα καταστατικά των εν λόγω οργανώσεων.

Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες

1. Αι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δικαιούνται να εκπονούν τα καταστατικά και τους διοικητικού αυτών κανονισμούς, να εκλέγουν ελευθέρως τους αντιπροσώπους των να οργανώνουν τα της διαχειρίσεως και δράσεως αυτών και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών των.
2. Αι δημόσιαι Αρχαί δέον όπως απέχουν πάσης επεμβάσεως δυναμένης να περιορίση το δικαίωμα τούτο ή να παρακωλύση την νόμιμον άσκησιν αυτού.

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διάλυσης

Αι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δεν υπόκεινται εις την δια της διοικητικής οδού διάλυσιν ή αναστολήν των εργασιών των.

Άρθρο 5 - Δευτεροβάθμιες οργανώσεις

Αι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων δικαιούνται να συνιστούν Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας καθώς και να εγγράφωνται ως μέλη αυτών, πάσα δε οργάνωσις, Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία δικαιούται όπως καθίσταται μέλος Διεθνών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Άρθρο 6 - Εφαρμογή διατάξεων

Αι διατάξεις των ως άνω άρθρ.2, 3 και 4 έχουν εφαρμογήν και εις τας Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα

Η απόκτησις της νομικής προσωπικότητος υπό των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών αυτών, δεν δύναται να εξαρτάται από όρους δυναμένους να καταστήσουν αμφίβολον την εφαρμογήν των διατάξεων των ως άνω άρθρ.2, 3 και 4.

Άρθρο 8 - Υποχρέωση νομιμότητας

1. Οι εργαζόμενοι οι εργοδόται και αι οικείαι οργανώσεις υποχρεούνται όπως, κατά την άσκησιν των δικαιωμάτων τα οποία αναγνωρίζονται εις αυτούς δυνάμει της παρούσης συμβάσεως, σέβωνται την νομιμότητα όπως και τα λοιπά πρόσωπα ή οργανωμέναι ομάδες.
2. Η Εθνική νομοθεσία δέον να μη προσβάλη ή να μη εφαρμόζεται κατά τρόπον προσβάλλοντα τας υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένας διασφαλίσεις.

Άρθρο 9 - Εφαρμογή στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία

1. Η Εθνική Νομοθεσία καθορίζει εν τίνι μέτρω θα έχουν εφαρμογήν και δια τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν αι υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομέναι διασφαλίσεις.
2. Συμφώνως προς τας υπό της παρ.8 του άρθρ.19 του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας οριζομένας αρχάς η επικύρωσις της Συμβάσεως
ταύτης υπό Μέλους δέον να μη θεωρείται θίγουσα οιονδήποτε νόμον, απόφασιν, έθιμον ή συμφωνίαν εκ των υφισταμένων ήδη και παρεχόντων εις τα πρόσωπα τα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάμεις και την αστυνομίαν, διασφαλίσεις προβλεπομένας υπό της παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρο 10 - Έννοια οργάνωση

Εις την παρούσαν Σύμβασιν, ο όρος «οργάνωσις» σημαίνει πάσαν οργάνωσιν εργοδοτών ή εργαζομένων σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή και προάσπισις των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.