Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Ορισμός επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ως "επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης" νοούνται τα
συστήματα που δεν διέπονται από την Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.1978 (Ειδική 'Εκδοση της ΕΕ
των ΕΚ κεφ.05 Τόμος 003 σελ. 160) και που έχουν ως αντικείμενο τη χορήγηση στους εργαζομένους μισθωτούς ή
αυτοαπασχολούμενους, στα πλαίσια μιας επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, ενός οικονομικού κλάδου ή
επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού τομέα, παροχών που προορίζονται να συμπληρώνουν ή να υποκαθιστούν τις
παροχές των εκ του νόμου συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είτε η υπαγωγή στα συστήματα αυτά είναι
υποχρεωτική είτε προαιρετική.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.